Äldre över 65 år

Frågor som rör cirka två miljoner äldre (över 65 år) är något som inte verkar vara högt upp på dagordningen utan de betraktas som osynliga. Inte heller äldre och våld är något som det pratas om på barrikaderna. På uppdrag av Brottsofferjouren Sverige har jag skrivit boken ”Våldet går inte i pension – en bok om våld i äldres nära relationer”. När boken kom blev den en ögonöppnare och fler och fler inser att de vet alldeles för lite om äldre och våld. Därför är jag ytterst tacksam att jag nu också som föreläsare runt om i Sverige får bidra till att sprida kunskap om ett dolt samhälls-/folkhälsoproblem.
——————————————————

Definition av våld mot äldre
Definitionen av våld mot äldre enligt Torontodeklarationen från år 2002 är ”Enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskad/lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person”

—————————

Här följer inlägg som rör äldre. Hör gärna av dig om du har kommentarer.

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten
Följande pressmeddelande kom från regeringen 15 juni:
”Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att kartlägga kunskap hos kommuner, regioner och myndigheter om våldsutsatthet bland äldre personer som fyllt 65 år. Myndigheten ska kartlägga vad som görs för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld.
Jämställdhetsmyndigheten ska beakta äldre med särskild sårbarhet för våld, till exempel äldre hbtqi-personer, äldre personer med missbruk, demenssjukdomar och olika typer av funktionsnedsättningar. I uppdraget ingår att lämna förslag på åtgärder för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge utsatta stöd och skydd.
Uppdraget ska slutrapporteras senast den 15 september 2024.”
Alltså det här är ett steg framåt att belysa det dolda samhällsproblemet våld i äldres nära relationer!
(2023-06-19)

Kronofogden flaggar för att äldres skulder ökar
Nästan 40 000 personer över 64 år hade skulder hos Kronofogden vid slutet av 2022. Bara i Skåne har de definierat 5 500 äldre med skulder. Ett observandum är att äldre som inte längre kan sköta sin ekonomi utgör en riskgrupp att hamna hos Kronofogden. Men de flesta verkar ha gamla skulder vilket också är ett observandum.

Äldre kan utsättas för ekonomiskt våld där de kan förmås/tvingas att skriva under dokument som innebär att de blir skuldsatta för resten av livet.
(Varför Kronofogden börjar kalla äldre från 64 år är oklart! Äldre är i Sverige alla över 65år!)
(Förutom P4 Kristianstad har även Kronofogden pressmeddelande om detta)
https://lnkd.in/e3JKcRtm
(2023-06-19)

Fler äldre läser aldrig böcker vilket är mycket förvånande!
I åldrarna 65-79 år har andelen som säger att de aldrig läser böcker eller lyssnar på ljudböcker ökat från 17 procent till 26 procent.
https://sverigesradio.se/artikel/en-av-fyra-aldre-laser-aldrig-bocker
(2023-04-26)

Kommuners ansvar för brottsförebyggande och våldsförebyggande arbete
Riksdagen beslutade 12 april om en ny lag som gäller från 1 juli 2023.
Den innebär att varje kommun har ansvar för att ta fram en lägesbild med kartläggning av brottslighet, behov av åtgärder och beslut om åtgärdsplan och samordningsfunktion.
(våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål).
Åtgärdsplanen ska presenteras 1 juli 2024 och ska även omfatta våld i äldres nära relationer. Ett par myndigheter pekar på både utmaningar och möjligheter med en kartläggning. En utmaning är att bristande kunskaper/stereotypa uppfattningar om exempelvis äldre. En annan utmaning är hur de ska fånga upp särskilt sårbara som ”funktionsnedsatta, äldre, yngre, utrikesfödda, HBTQI-identitet, skadligt bruk eller beroende, ekonomisk utsatthet.
(2023-04-13)

Rutiner och brottsförebyggande arbete
Från 1 november 2022 måste hälso- och sjukvården och socialtjänsten ha rutiner för när och hur personalen ska ställa frågor om våld.
Länk till Socialstyrelsen:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2022-6-8012.pdf
(2023-03-23)

Kognitiv sjukdom
Allt som oftast används uttrycket dement eller dementa. Det finns cirka hundra demensdiagnoser och Alzheimers sjukdom är den vanligaste. När man talar om demenssjukdomar är det begreppet kognitiv sjukdom som används i allt större utsträckning.

Tips på film
Jag brukar inte tipsa om filmer men ”Elizabeth is missing” är en ömsint berättelse om en demenssjuk kvinna som är besatt av en tanke. Om du kan avvara 1,5 timme och se en lysande Glenda Jackson i sin rollen som Maud kommer du garanterat bli berörd och få upp ögonen för demensproblematiken.
I Sverige har just nu mellan 130 000 – 150 000 en demensdiagnos. Antalet som drabbas ökar och sjukdomen är en riskfaktor att utsättas för våld men också att utsätta andra för våld.
(2022-06-21)

År 2030
År 2030 beräknas cirka 45 procent fler vara över 80 år än idag (2022). På vilket sätt kommer denna troliga utveckling påverka den kommunala vård- och omsorgen och vad kommer det att få för konsekvens för hälso- och sjukvården?
(2022-05-25)

Om kognitiva sjukdomar
Säg kognitiv sjukdom istället för demens! Lyssna till ett mycket bra program från SVTs ”Fråga doktorn”.
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/chatta-om-demens-1
(2022-02-15)

Musik som intervention på äldreboende
En ny studie från Göteborgs universitet visar att musikupplevelser har en direkt koppling till upplevelse av hälsa och välbefinnande för äldre personer, anhöriga och personal som vårdar.
Resultaten bidrar till att identifiera vad som kan underlätta för äldre personer för att bevara och stärka sin existentiella hälsa. Det var tydligt hur musiken kunde hjälpa äldre att komma i kontakt med minnen vilket skänkte dem stor glädje och tillfredsställelse.
Läs mer på https://www.gu.se/nyheter/vetenskaplig-studie-av-musik-som-intervention-pa-aldreboenden
(2022-02-02)

Ny arvfondslag
Den nya arvfondslagen från 1 juli fick en ny målgrupp – äldre över 65 år!
Det innebär att föreningar och ideella organisationer med äldre som målgrupp nu kan söka pengar för att till exempel finansiera byggnation av lokaler och fleråriga utvecklingsprojekt. Kan handla om minskad ensamhet, förbättrad hälsa och aktiviteter mot åldersdiskriminering!
(Sedan tidigare kan föreningar och ideella organisationer som driver utvecklingsprojekt med fokus på barn, unga och personer med funktionsnedsättning söka pengar.)
Läs mer på www.arvsfonden.se
(2021-10-03)

Äldres psykiska ohälsa
Ett antal frågor som rör äldre (över 65 år) är inte på den offentliga dagordningen som de borde. Den här gången handlar det om att psykisk ohälsa bland äldre som är vanligt men som inte uppmärksammas tillräckligt. Folkhälsomyndigheten skriver i en nyligen publicerad lägesrapport att den psykiska ohälsan ofta ses som en naturlig del av åldrandet och kan därför vara svår att upptäcka. Därför behövs insatser för att stärka välbefinnandet bland äldre och identifiera riskfaktorer och symtom på psykisk ohälsa.
Observera att äldre är den åldersgrupp som mest sällan får specialiserad psykiatrisk vård och samtidigt är äldre den grupp där störst andel hämtar ut antidepressiva mediciner. Läs vidare i
Det är viktigt att förebygga psykisk ohälsa bland äldre — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
(2021-09-27)

När är man äldre?
I Sverige är vi äldre vid 65 års ålder. De flesta utvecklingsländer har accepterat WHO:s definition av äldre.
(Källa: whww.who.int)
I England säger man ”elderly” som betyder ”äldre, rätt gammal, lite till åren (kommen)”
(Källa: Nordstedts stora engelska ordbok, 2011)   
(2021-09-26)  

Kontaktuppgifter:
Välkommen att kontakta mig på eva@editum.se eller 072 – 569 30 58.

EDITUM registrerades som företag 2013.
Godkänd för F-skatt och momsregistrerad.